Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Istota Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest strukturą nową, stanowi propozycję szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na zasadzie przyjaznej platformy pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju. W myśl Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jej celem jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.

Struktura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce

W związku z tym, że przepisy art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 pozostawiają państwom członkowskim dużą swobodę w kreowaniu struktury KSOW, w Polsce ma ona charakter dwupoziomowy. Składa się z Sekretariatu Centralnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (instytucji odpowiedzialnej za utworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce) oraz 16 Sekretariatów Regionalnych KSOW przy Urzędach Marszałkowskich. Zgodnie z powyższym podmiotem koordynującym KSOW na Dolnym Śląsku jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (SR KSOW) z siedzibą w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Realizacja zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przebiega zgodnie z Planem działania KSOW, opracowywanym przez Sekretariaty Regionalne KSOW oraz przez Sekretariat Centralny KSOW.

Obecnie realizowany Plan obowiązuje do końca roku 2009 i obejmuje następujące, zgodne z art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005 i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zadania:

1.     identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;

2.     przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;

3.     przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;

4.     zarządzanie siecią;

5.     pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;

6.     wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;

7.     wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja działań zawartych w Planie ma sprzyjać urzeczywistnianiu zasady partnerstwa oraz nowoczesnego i efektywnego sposobu wymiany informacji oraz przekazywania wiedzy. Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego oferuje partnerom Sieci funkcjonującym na Dolnym Śląsku liczne szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje, liczne publikacje informacyjno – promocyjne, udział w targach branżowych w Polsce i zagranicą. Niewątpliwie niebagatelne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i na Dolnym Śląsku ma wymiana doświadczeń eksperckich pozwalających na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień nt. polityki rozwoju obszarów wiejskich z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, międzynarodowych partnerów KSOW i to również chce swoim partnerom KSOW zapewnić SR KSOW w województwie dolnośląskim.

Zatwierdzony Projekt Planu działania KSOW na lata 2010-2011 opracowany do realizacji przez SR KSOW przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, do pobrania tutaj (pobierz).

Kto może zostać partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy), stąd   niezwykle ważnym jest, by wszelkie działania oparte były na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji        oraz dążenia do uzyskiwania efektów korzystnych dla obu stron.

KSOW ma charakter otwarty i będzie skupiała struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz podmioty zainteresowane, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zatem:

·         organy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fun

 • samorządy województw, gmin i powiatów,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno – spożywczym oraz biorące udział
  w programowaniu rozwoju lokalnego,
 • państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • Lokalne Grupy Działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie
  w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym, szkoły średnie i wyższe,
 • inne

Jeśli jesteście Państwo aktywnie zaangażowani w rozwój obszarów wiejskich i wyrażacie chęć otrzymywania informacji w tym zakresie oraz dzielenia się nią z innymi partnerami Sieci serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność KSOW.

Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW można dokonać za pomocą formularza elektronicznego (kliknij tutaj).

Osoba do kontaktu w sprawie KSOW na Dolnym Śląsku: Anna Terlecka, tel. (071) 776 91 64.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i podjęcia wzajemnej współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zarówno na poziomie regionalnym, ogólnopolskim jak i wspólnotowym.

Drukuj
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009