Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[WAŻNE] Nabór propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I)

17.11.2015

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie  dolnośląskim na rok 2016 r. (I etap).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie propozycji do Planu Operacyjnego KSOW w latach 2016-2017. W Etapie I zbieramy propozycje na rok 2016 r. w zakresie następujących działań:
1.    Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
2.    Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
3.    Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
4.    Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
5.    Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
6.    Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
7.    Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Limit środków finansowych przewidzianych na realizację propozycji operacji partnerów KSOW w 2016 r. w Województwie Dolnośląskim wynosi: 462 600,00 zł i może ulec zmianie.

Nabór trwa w dniach 18 listopada - 2 grudnia 2015 roku. Wnioski należy składać osobiście, adres podany jest w dalszej części ogłoszenia (punkt 5).


1.    Wybór operacji
Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki regionalnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020. Cele i priorytety KSOW zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW. Do planu operacyjnego jednostki regionalnej zgłaszane mogą być projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno-finansowej.

Ponadto, zgodnie z zapisami Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, ustalone zostało kryterium regionalne dla wyboru operacji zgłaszanych przez partnerów KSOW, tj. Wzmacnianie potencjału turystycznego obszarów wiejskich Dolnego Śląska oraz sektora rolno-spożywczego przez promocję produktów regionalnych
i tradycyjnych oraz rękodzieła. Link do uchwały - do pobrania.
2.    Kwalifikacja operacji na listę rankingową
O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny, określonych w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 22 punktów. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 42. W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.
Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą liczbę 22 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingowa operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierająca wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do opinii Wojewódzkiej Grupie Roboczej, a następnie do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.ksow.pl.
3.    Umowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji
Umowy partnerskie z Wnioskodawcami propozycji operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszym kwartale 2016 r. Zaakceptowane propozycje operacji realizowane będą przez jednostkę regionalną KSOW w Województwie Dolnośląskim poprzez wybór realizatorów dostaw i usług, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeżeli:
a)    jest niezbędny do realizacji operacji;
b)    jest racjonalny;
c)    jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania.
W ramach realizacji operacji finansowane mogą być tylko wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków majątkowych, inwestycyjnych (powyżej 3.500 zł brutto). Finansowaniu nie będą podlegały także koszty alkoholu, za wyjątkiem produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz regionalnych i degustacji uzasadnionej specyfiką operacji.

4.    Termin składania wniosków: 18 listopada - 2 grudnia 2015 roku
5.    Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 4 piętro, pok. 428, w godz. 7:30-15:30

Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

6.    DOKUMENTY DO POBRANIA:
•    Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - [pobierz]
•    załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo–rzeczowe operacji - [pobierz]
•    Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji
w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - [pobierz]
•    Kryteria oceny wniosku - [pobierz]

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami SR KSOW w Województwie Dolnośląskim:

Katarzyna Wrona, tel. 71 776 98 53, e-mail: katarzyna.wrona@dolnyslask.pl

Hubert Mucha, tel. 71 776 90 11, e-mail: hubert.mucha@dolnyslask.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009