Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Ważne] Zgłaszanie propozycji do planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2015

11.08.2015

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2014-2015

Zapraszamy partnerów KSOW z Dolnego Śląska do zgłaszania propozycji. Termin mija 25 sierpnia 2015 roku.

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:

1. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania 300 000 EURO.

2.  Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - możliwość zgłoszenia mają partnerzy KSOW, jednostka centralna, Instytucja Zarządzająca, jednostki regionalne. Budżet działania 250 000 EURO.

***

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego jednostki regionalnej muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować jeden lub więcej priorytetów PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały opisane w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. (instrukcja do pobrania na dole strony).

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Wówczas o ujęciu operacji w dwuletnim planie operacyjnym 2014 – 2015 decydować będzie kolejność wpływu propozycji operacji.

***

Ocenie podlegać będą:

·      Czy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia operacji?

UWAGA!!! Wniosek może zostać skutecznie złożony wyłącznie przez podmiot posiadający status partnera KSOW. Negatywna ocena tego punktu skutkować będzie  odrzuceniem wniosku. Aby uzyskać status partnera KSOW należy wypełnić formularz znajdujący się pod tym adresem.

·      Czy cele operacji realizują cele KSOW?

·      Czy cele operacji realizują priorytety PROW 2014-2020?

·      Czy operacja jest zgodna z działaniem KSOW w ramach którego została złożona?

·      Czy istnieje realna możliwość zakończenia realizacji operacji do dnia 30 listopada 2015 roku?

·      wartość merytoryczna operacji, w tym w szczególności: uzasadnienie realizacji operacji,

wybór grupy docelowej oraz racjonalność budżetu.

***

Rozliczenie operacji musi nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia realizacji operacji, z zastrzeżeniem że ostateczny termin rozliczenia operacji  nie może przekroczyć 15 grudnia 2015 r. Rozliczenia dokonane po 15 grudnia 2015 roku nie będą podlegały refundacji.

Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszej połowie października 2015 r.

***

Wnioski należy składać na formularzu załączonym do ogłoszenia wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych. 

***

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2014-2015 znajdują się tutaj.

Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podmiotów które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku operacji o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców.

Do pobrania: Wzór formularza zapytania ofertowego, wytyczne

***

Termin składania wniosków:  25 sierpnia 2015 roku.

Miejsce składania wniosków: Sekretariat Regionalny KSOW w województwie dolnośląskim, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - pocztą, lub osobiście w Wydziale Obszarów Wiejskich UMWD, pok. 428, IV piętro.

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Sekretariat Regionalnego KSOW. Wnioski muszą zostać dostarczone do właściwego miejsca w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2015 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  •  Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, załącznik nr 2 do wniosku
  • Zasady kwalifikowalności kosztów
  • Wzór zapytania ofertowego
  • Zasady składania zapytań ofertowych

Projekt Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 jest dostępny tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 71 776 90 11, 71 776 98 53 w godz. 7.30 – 15.30 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: hubert.mucha@umwd.pl, katarzyna.wrona@umwd.pl

UWAGA!

Informujemy, iż propozycje operacji do następnego planu operacyjnego (2016 – 2017) będą zbierane będą jeszcze w bieżącym roku, a ich realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009