Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[WAŻNE] Ogłoszenie dla partnerów KSOW dot. konkursu 4/2020

17.03.2020

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża termin oceny wniosków w konkursie nr 4/2020 dla Partnerów KSOW do 22 kwietnia br.

W związku z tym, że sytuacja jest rozwojowa, jeżeli w przedłużonym terminie nie będzie możliwe zakończenie oceny operacji, termin ten może zostać ponownie  wydłużony przez MRiRW. Poniżej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwestie poruszone przez  partnerów KSOW dotyczące konkursu nr 4/2020.

 1. Czy można wydłużyć termin oceny operacji partnerskich?

Zgodnie z Regulaminem konkursu termin na ocenę wniosków partnerskich wynosi 75 dni od dnia następującego po dniu zakończenia składania wniosków, czyli począwszy od dnia 18 stycznia do dnia 1 kwietnia br. Wezwanie partnera KSOW do uzupełnienia wniosku oraz złożenie wniosku do niewłaściwej jednostki wstrzymuje bieg tego terminu. W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, MRiRW wydłuża ten termin o kolejne 21 dni, czyli do 22 kwietnia br. W związku z tym, że sytuacja jest rozwojowa, jeżeli w przedłużonym terminie nie będzie możliwe zakończenie oceny operacji, termin ten może zostać wydłużony przez MRiRW.

2. Co w przypadku braku możliwości realizacji operacji przez partnera KSOW w całości lub części?

Przed zawarciem umowy na realizację operacji partner KSOW może w każdej chwili zrezygnować z realizacji operacji. Po zawarciu umowy partner KSOW może zrezygnować z realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o refundację, co wprost wynika z §15 ust. 3 formularza umowy. Ponadto, zgodnie z §15 ust. 4 formularza umowy, umowa może ulec rozwiązaniu na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. Z uwagi na fakt, iż skróceniu może ulec termin realizacji operacji (w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną), dopuszcza się realizację operacji w części, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej budżetu. W związku z powyższym, przed zawarciem umowy, jeżeli w ramach wniosku można wyodrębnić zadania/przedsięwzięcia/formy realizacji, które mogą być zrealizowane samodzielnie i nie są bezpośrednio związane z innymi, niezbędnymi do wykonania, zadaniami/przedsięwzięciami/formami realizacji, należy umożliwić partnerowi KSOW częściową realizację operacji, ograniczoną do wybranych przez niego zadań/przedsięwzięć/form realizacji, bez wzywania do korekty wniosku, w tym, jeżeli jest to konsekwencją powyższego, zmiany celu operacji. Partner powinien poinformować, przynajmniej drogą elektroniczną, które zadania/przedsięwzięcia/formy realizacji wykona oraz wskazać koszty, które poniesie, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do umowy.

3. Czy partner KSOW może zmienić termin realizacji operacji?

Partner KSOW może zmienić termin realizacji operacji bez konieczności korekty wniosku. Powinien poinformować, przynajmniej drogą elektroniczną, o zmianach terminu realizacji całej operacji, jak również poszczególnych terminów w ramach tej operacji, jeżeli takie wskazał we wniosku. Jeżeli operacja została podzielona na etapy, może zmienić terminy realizacji danego etapu, przy czym nie mogą ulec zmianie terminy zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji wskazane w ogłoszeniu o konkursie, tj. 31 października br. dla operacji jednorocznych i etapu operacji dwuletniej oraz 31 października 2021 r. dla ostatniego etapu operacji dwuletniej.

4. Czy można wydłużyć termin 7 dni na uzupełnienie braków we wniosku o wybór operacji w przypadku wezwania partnera KSOW w tym zakresie?

Nie jest możliwe wydłużenie 7-dniowego terminu na korektę wniosku bez zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w której ten termin jest określony. Można opóźnić wysłanie wezwania do korekty do czasu unormowania się sytuacji na obszarze, na którym partner KSOW prowadzi swoją działalność. W przypadku gdy już wysłano wezwanie do korekty wniosku, a partner KSOW był zmuszony zawiesić/zamknąć swoją działalność z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, bieg terminu na uzupełnienie braków zostaje wstrzymany do czasu ustania tych przyczyn. Ponadto, zgodnie z §7 ust. 6 i 7 Regulaminu konkursu, dopuszcza się nie więcej niż dwa wezwania do uzupełnienia braków, przy czym drugie wezwanie może dotyczyć wyłącznie uzupełnienia braków innych niż wskazane w pierwszym wezwaniu. W przypadku gdy partner KSOW nie uzupełnił wszystkich braków lub uzupełnił braki w sposób budzący wątpliwości, jednostka oceniająca wniosek może wezwać partnera KSOW lub dodatkowego partnera KSOW do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, stosując przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wezwań. W przypadku gdy partner KSOW lub dodatkowy partner KSOW złożyli odpowiednio wyjaśnienia lub zeznania, o których mowa wyżej, jednostka oceniająca wniosek może wysłać drugie wezwanie do uzupełnienia braków. Uzupełniając braki wskazane w drugim wezwaniu, partner KSOW może uzupełnić również braki z pierwszego wezwania, jeżeli konieczność ich uzupełnienia wynika ze zmian wprowadzonych we wniosku po drugim wezwaniu.

5. Czy można zgłaszać do planu operacyjnego na lata 2020–2021 zaopiniowane przez wojewódzką grupę roboczą operacje partnerów KSOW?

Nie ma przeszkód, by zgłaszać do Jednostki Centralnej KSOW operacje partnerów KSOW zaopiniowane przez wojewódzką grupę roboczą.

6. Co w przypadku niewykorzystania limitu zaplanowanego na realizację operacji partnerskich na 2020 i 2021 r. ?

Środki, które nie zostaną wykorzystane na operace partnerskie, mogą zostać przesunięte na realizację operacji własnych.

7. Czy wezwania do korekty wniosku oraz odpowiedzi na te wezwania mogą być wysyłane drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP?

Jak wynika z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w postępowaniach w sprawach dotyczących wyboru operacji partnerów KSOW obowiązuje wyłącznie forma pisemna.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009