Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Opublikowano rozporządzenie dot. wyboru wykonawców

22.02.2018

20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru  wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców  poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,  w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego;

2) warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w  zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości  wyboru najkorzystniejszej oferty;

3) warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz  pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,  zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia  Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000,  (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  str. 549, z późn. zm.2)), w tym sposób ustalania wysokości tych  zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru  wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i  warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.  U. poz. 106), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2018 r. w związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o  płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. poz. 311).

Rozporządzenie do pobrania.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009